Infos personnelles

Isabelle Cooreman adviseert al meer dan 29 jaar zowel overheden als Belgische en internationale bedrijven in materies van publiekrecht, bouwrecht, vastgoed, overheidsopdrachten, omgevingsrecht en onteigeningsrecht.

Zij heeft bijzondere ervaring zowel in adviesverlening als geschillenbeslechting m.b.t. deze materie en zij treedt op voor overheden, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, studiebureaus, architecten, consultants, vastgoedmakelaars, kopers en verkopers van vastgoed enz.

Zij publiceert zeer regelmatig in al deze materies en treedt vaak op als spreker opj studiedagen over deze materies.

Zij is voorzitter van de VZW Genootschap Advocaten Publiekrecht en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van VZW Crow (Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering).

Opleiding

Licentiaat in de Rechten (KU Leuven)

Geaggregeerde voor het Secundair en Hoger Onderwijs van het korte
type in de rechten (KU Leuven)

Europees en internationaal recht aan de Universiteit Robert Schuman
te Straatsburg ( Frankrijk)

Postacademische opleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht (KU Leuven)

Cassatie-opleiding in burgerlijke zaken en strafzaken

Advocaat sinds 1990

 • Advocaat bij de Brusselse Balie sinds 1990
 • Vennoot sinds 2002

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Memberships

 • Voorzitter van de vzw Genootschap Advocaten Publiekrecht
 • Bestuurslid van de vzw CROW (Centrum voor Recht, Onteigening en
  Waardering)
 • Lid van het Redactiecomité van het Tijdschrift “Overheidsopdrachten
  en -overeenkomsten” (Larcier)
 • Lid van Belgische Vereniging voor Bouwrecht ( BVBR )
 • Lid van De Warande

Publications

Annotaties van rechtspraak

 • Cooreman I. et Lecomte M., annotation of Gent, 6 februari 2015, T.Aann.2016, 411-428.
 • Cooreman I. et Valkeniers M., annotation of Rb. Doornik,10 september 2012,T.Aann.2014,316-329.
 • Cooreman I., annotation of Anvers, 27 juin 2013, T. Aann. 2013, 428.
 • Cooreman I. et Peeters, L., annotation of C.E. 4 mars 2013, nr. 222.853 1, OoO 2013, 541.
 • Cooreman I. et Peeters, L., annotation of C.E. 11 mei 2010, nr. 203.875, RABG 2011, afl. 7, 498.
 • Cooreman I., “Over het voortbestaan van het instandhoudingsmisdrijf en de herstelmaatregel” (annotation of Cass. 13 septembre 2007), TBO 2008, suppl. 1, 20-21.

Bijdragen in juridische tijdschriften

 • Cooreman I. and Valkeniers M., “Betalingstermijnen en betalingsachterstand bij overheidsopdrachten: vergelijking van de regeling volgens de AAV van 1996 en de regeling volgens het KB AUR van 14 januari 2013”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2015-2016, Brussels, EBP, 2016, 797-824.
 • Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten, Politeia (ed. Steven Van Garsse).
 • Cooreman I. and Vanderlinden L., “Het prijsonderzoek door de aanbestedende overheid en de prijsverantwoording door de inschrijver “in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2014-2015, Brussel, EBP, 2015, 429-450.
 • Cooreman I. and Peeters L., Administratiefrechtelijke aspecten in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in handboek Algemeen huurrecht, 2015, 213-239.
 • Cooreman I. and Tollet B., “Oplevering: verschillen en gelijkenissen tussen gemeenrecht en overheidsopdrachtenrecht”, Res Jur.Imm. 2013/3-4, 195-234.
 • Cooreman I. and Valkeniers, M., “De onteigening in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, CJ 2013, 105.
 • Cooreman I. and Thiel P.,  “Réflections autour des éléments constitutifs de la notion d’offre régulière, du point de vue de celui qui conçoit et attribue la commande/Bedenkingen omtrent de constitutieve elementen van het begrip regelmatige offerte vanuit het oogpunt van de instantie die de opdracht concipieert en gunt”,  OoO 2012, 325.
 • Cooreman I. and Peeters L., “Betaling en uitvoeringsmoeilijkheden bij overheidsopdrachten van werken: de toepassing van artikel 15 en artikel 16 AAV”, OoO 2011/1, 63-80.
 • Cooreman I. and Winderickx, P., “Onteigening Aiseau”, TBO 2010, suppl. 6, 346-352.
 • Cooreman I. and Phlips K., “L’acceptation implicite des créances in les marchés publics”, T. Aann. 2010, 275-285.
  Cooreman I., “De nieuwigheden inzake de offerteaanvraag”, T. Aann. 2006, 7-27.
 • Cooreman I. and Tollet B., “De duur van een overheidsopdracht en de rechtsbescherming bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen van overheidsopdrachten”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2013-2014, Brussel, EBP, 2014, 967-1012.
  Cooreman I. and Tollet B., “Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) – verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussels, EBP, 2013, 673–697.
 • Cooreman I. and Peeters L., “De wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut versus de onteigening-vergelijking aan de hand van erfdienstbaarheden opgelegd door de Gaswet van 12 april 1962”, in J. Ghysels, R. Palmans, D. Lindemans et M. Boes (eds.), 50 jaar bescherming van het eigendomsrecht-Liber Amicorum Martin Denys, Anvers, Intersentia, 2012, 53.
 • Cooreman I. and Phlips K., “Betalingen bij overheidsopdrachten – De toepassing van artikel 15 AAV” inC. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussels, EBP, 2011, 911-933.
 • Cooreman I. and Phlips K., “Onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussels, EBP, 2010, 198-217.
 • Cooreman I. and Phlips K., “Informatieverplichting van de aanbestedende overheid en openbaarheid van bestuur in het kader van de gunning van overheidsopdrachten” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel et B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussels, EBP, 2009, 230–247.
 • Cooreman I., “De waardevermindering van het overblijvende gedeelte na onteigening”, in R. Palmans et S. Verbist (eds.), De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime, Anvers, Intersentia, 2009, 91-108.
 • Cooreman I. and Phlips, K., “De aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid wegens onwettige gunning” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and O. Van Kerkhove (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussels, EBP, 2008, 230–247.
 • I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 29” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 30” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, L. Vanderlinden, “Artikel 41” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
  I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 51” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 52” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 53” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, L. Vanderlinden, “Artikel 71” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, M. LECOMTE, “Artikel 81” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • I. Cooreman, L. Vanderlinden, “Artikel 84” in S. VAN GARSSE (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2016, Brussel, Politeia, (2017).
 • Cooreman I. and Phlips, K., “Gunning door en aan intergemeentelijke samenwerkingverbanden (IGSV) overeenkomstig de Wet Overheidsopdrachten 2016” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2016-2017, Brussels, EBP, 2017, 1000–1137
 • Cooreman I. and Lecomte M., “Noot onder arrest Hof van Beroep nietigheid overeenkomst”, T. Aann. 2016, p. 411-428
 • Cooreman I., “De bescherming van de intellectuele eigendomsrechten in de overheidsopdrachten” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten /Chronique des Marchés publics, 2017-2018, Brussels, EBP, 658-686
 • Cooreman I. and Lecomte M., “Wijzigingen van het toepassingsgebied van de AUR”, TBO 2018, 135-140
 • Cooreman I. and Tollet B., “Construction Comparative Legal Guide” on The Legal 500 website, 2018

Editor van boeken

 • Cooreman I., LINDEMANS D., PEETERS l. (ed.), De tenuitvoerlegging van de arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012.
 • Cooreman I. (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2010.
Apply form V2
Upload je cv *

Maximum file size: 10MB

Upload je sollicitatiebrief

Maximum file size: 10MB

Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.